Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371 t.j. z dnia 2021.07.27) informuję, że w 2023 roku Gmina Jeziorany, zamierza dokonać wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich, w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, zgodnie z poniższym opisem:

 

 1. nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
  Gmina Jeziorany
  Plac Zamkowy 4
  11-320 Jeziorany
  NIP 739 38 40 449
 2. określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
  Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich  w transporcie drogowym, dla sieci komunikacyjnej.
  Połączenia komunikacyjne: Do 640 000 wzkm rocznie.
 3. przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
  II kwartał 2023 r.
 4. Przewidywany okres na jaki zostanie zawarta umowa – 5 lat.

 

Burmistrz Jezioran

/-/ Maciej Leszczyński