Wyniki konsultacji – dodano 14.11.2022
Protokół konsultacji

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Burmistrz Jezioran przedkłada Państwu do publicznej konsultacji następujący projekt aktu prawa miejscowego:

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziorany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Jeziorany
do zapoznania się z projektem uchwały poddanej konsultacjom
oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii na formularzu (dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu) do pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Agnieszki Frąckiewicz-Nowotka, tel. 89 5392757, e-mail:
w terminie od 31 października 2022 r. do dnia 06 listopada 2022 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji  31 października 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji  06 listopada 2022 r.

Załączniki do pobrania:

Treść ogłoszenia konsultacji
Projekt uchwały
Projekt programu współpracy
Formularz uwag