OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEZIORAN
z dnia 23 lutego 2023 r.

Burmistrz Jezioran zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest wzorcowy projekt Statutu wszystkich Sołectw Gminy Jeziorany.
Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw.
Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
Projekt statutu sołectw dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jezioranach www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie internetowej Gminy Jeziorany www.jeziorany.com.pl oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jezioranach oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
Wszelkie uwagi i wnioski mieszkańców prosimy składać pisemnie na formularzu w terminie od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia 06 marca 2023 r. w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, w godzinach urzędowania lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres:

Formularz zgłaszania uwag i wniosków zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Jeziorany www.jeziorany.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jezioranach www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl w zakładce „Aktualności” oraz dostępny w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Jezioranach i u Sołtysów w poszczególnych sołectwach.
Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa.

Burmistrz Jezioran
/-/ Maciej Leszczyński

Dokumenty do pobrania:
1. Zarządzenie Burmistrza Jezioran (pobierz).
2. Projekt statutów (pobierz).
3. Formularz uwag i wniosków (pobierz).
4. Klauzula RODO (pobierz).