Program Ciepłe Mieszkanie – Wstępna deklaracja chęci uczestnictwa w programie

Urząd Miejski w Jezioranach ogłasza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

„Ciepłe Mieszkanie” to program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Dzięki Programowi będzie można wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieekologiczne kotły/piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła. Będzie można także podłączyć lokal do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej.

Pierwszy nabór wniosków dla gmin do Programu „Ciepłe Mieszkanie” został zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., drugi nabór został uruchomiony
29 września 2023 r.

Ogłoszony przez Gminę Jeziorany nabór wstępnych deklaracji ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców, spełniających wskazane
w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła
i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb mieszkańców Gmina Jeziorany zdecyduje
o ewentualnym przystąpieniu do Programu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla mieszkańców, tj. beneficjentów końcowych.

Termin składania wstępnych deklaracji upływa dnia 31 października 2023 r.

Do kogo skierowany jest Program?

Beneficjentami końcowymi Programu są:

 • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  zlokalizowanym na terenie gminy Jeziorany oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie,
 • małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali),
 • najemcy lokali komunalnych należących do zasobu gminy.

Co obejmuje dofinansowanie z Programu?

 • Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł źródła ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego (np. kotła węglowego, pieca kaflowego, piecokuchni, kozy) oraz
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania
  i ciepłej wody użytkowej (tj. kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze)

albo

 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła czy do sieci ciepłowniczej,

w przypadku wspólnot mieszkaniowych również zakup i montaż na budynku paneli fotowoltaicznych, a także wymiana kilku źródeł ciepła na jedno – zbiorcze.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej do przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiana okien lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Wymienione elementy dodatkowe mogą być zrealizowane pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia głównego, tj. wymiany nieefektywnego źródła ciepła.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła
w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

W przypadku gdy w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza na  powierzchni całkowitej przekraczającej 30% powierzchni lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Wysokość dofinansowania 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została
na poziomie:

 • podstawowym – do 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
  16 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 000 zł. Bierze się pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego,
a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Chodzi o dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym.

 • podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
  27 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) nie przekracza kwoty:  1894 zł
w gospodarstwie wieloosobowym oraz  2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  wydawanym na zasadach kreślonych w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
  41 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) nie przekracza kwoty:  1090 zł
w gospodarstwie wieloosobowym oraz    1526 zł  w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta końcowego, przez burmistrza miasta. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz
co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód,
z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;

We wszystkich trzech poziomach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Miejski, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany.

 

Do pobrania: Wstępna deklaracja

Formularz wstępnej deklaracji dostępny jest również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jezioranach (pokój nr 5).

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Referatem Obrotu Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – tel. 89 539-27-43,
e-mail: 

 

UWAGA!

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w Programie,
a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej dedykowanej Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Uwagi:

 • Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami lokalu mieszkalnego, najemcy lokali gminnych (jedynie w budynkach
  w których nie wszystkie lokale stanowią własność gminy) z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującym się w budynku wielorodzinnym oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych
  na terenie Miasta i Gminy Jeziorany.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona
  na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego
  w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje
 • się do dofinansowania.
 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.