JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Poniedziałek, 19 lutego 2018 Imieniny: Arnold, Konrada, Mirosława
Aktualności

Konkurs na filmik promujący Cittaslow

KONKURS
na amatorski filmik reklamowy promujący ideę Cittaslow 

Regulamin konkursu 

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na amatorski filmik reklamowy promujący ideę Cittaslow (zwany dalej "konkursem").
2. Organizatorem konkursu jest Biuro Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.

II. Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja idei Cittaslow, w tym ukazanie m.in. przeciwstawienia się globalizacji miast, wspierania różnorodności kulturalnej, ochrony środowiska naturalnego, promocji tradycyjnych lokalnych produktów i rzemiosła oraz dążenia do poprawy jakości życia mieszkańców małych miasteczek.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie

1.      W Konkursie  mogą wziąć udział mieszkańcy miast członkowskich Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow.

2.      Do konkursu mogą być zgłoszone filmiki reklamowe, które spełniają łącznie następujące warunki:

a.       promują ideę sieci miast Cittaslow;

b.      są przeznaczone do publikacji w Internecie;

c.       wykorzystanie w nagraniu ujęcia muszą obligatoryjnie pochodzić z miasteczek Cittaslow.

3.      Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 różne tematycznie spoty.

4.      Tematyka jest dowolna. Film musi jednak zawierać w sobie elementy promocji idei Cittaslow, w szczególności nawiązujące do zagadnień opisanych w p. II regulaminu.

5.      Film zgłoszony do konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:

a.       format zapisu: mpg, mov, avi, H.264,

b.      czas trwania: od 30 sek. do 2 min.

c.       spot reklamowy może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym.

 IV.  Zgłoszenia

1.      Termin nadsyłania filmów upływa w dniu 4 maja 2017 r.

2.      Filmy można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: cittaslow@warmia.mazury.pl, bądź pocztą na dowolnym nośniku na poniższy adres:

Departament Turystyki, Biuro ds. Cittaslow
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

3.      Koszty dostarczenia filmów pokrywa osoba biorąca udział w konkursie.

4.      Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

5.      Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku
z wykorzystaniem filmu reklamowego w sposób, wskazany w pkt IV, ust. 6 niniejszego regulaminu. W żadnym przypadku zgłoszony film nie może posiadać wad prawnych,
a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

6.      Do filmików  należy dołączyć:

a.       informację zawartą w formularzu stanowiącym zał. nr 1 do regulaminu

b.      zgodę na publikację wizerunku zawartą w formularzu stanowiącym zał. nr 2 do regulaminu.

V. Ocena filmów.
1.      Nadesłane filmy poddane zostaną ocenie przez komisję konkursową powołaną do tego celu przez organizatora.
2.      W skład Komisji wejdą przedstawiciele: miasta Kalety, Biura ds. Cittaslow oraz Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
3.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2017 r. podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Kaletach.

VI. Nagrody
1.      W konkursie przyznane zostaną nagrody na I, II i III miejsce oraz dodatkowo trzy wyróżnienia.
2.      Laureat konkursu otrzyma puchar oraz nagrodę rzeczową.
3.      Zdobywcy II i III miejsca oraz wyróżnień – nagrody rzeczowe. 

VII. Postanowienia końcowe
1.    Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura ds. Cittaslow.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz załączniki

powrót

3810055 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"