JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Piątek, 24 maja 2019 Imieniny: Joanny, Jerzego, Zuzanny
Archiwum

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Ogłoszenie Burmistrza Jezioran o podjęciu przez Radę Miejską w Jezioranach Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeziorany na lata 2016-2025

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Jezioran zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Jezioranach Uchwały nr XXI/130/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeziorany na lata 2016-2025.

Podstawowym celem sporządzenia programu rewitalizacji pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jeziorany na lata 2016 – 2025” (LPR) jest umożliwienie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie miasta Jeziorany oraz zaplanowanie kompleksowych zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (powiązanych wzajemnie, obejmujących kwestie m.in. społeczne, gospodarcze, przestrzenno - funkcjonalne, techniczne czy środowiskowe) służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zidentyfikowanych obszarów problemowych. Ze względu na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizację współfinansowaną ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 założenia LPR będą wpisywać się w wymogi dotyczące programów rewitalizacji zawarte w obowiązujących wytycznych, zasadach i przepisach.

Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jezioranach http://bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl/?a=8813

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Burmistrz Jezioran

/-/ Leszek Boczkowski

 

 

powrót

6566746 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"