JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 16 lipca 2019 Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka
Archiwum

Zaproszenie

ZAPROSZENIE 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) w skład Komisji Konkursowej opiniującej zgłoszone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Wobec powyższego zapraszam do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację priorytetowych zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Należy pamiętać, że do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996) dotyczące wyłączenia pracownika.
Pismo wskazujące kandydata winno zawierać następujące informacje:
1.nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego kandydata,
2. imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Wskazanie kandydata należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia
03 listopada 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jezioranach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany (decyduje data wpływu do Urzędu).

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za przybycie na posiedzenie Komisji Konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. 

 

Burmistrz Jezioran

/-/Leszek Boczkowski

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść zaproszenia

powrót

6745297 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"