JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Niedziela, 17 października 2021 Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora
Historia Jezioran

Historia Jezioran

5 luty 1338 - Założenie miasta. Zarządca i przełożony  Biskupa  Kanonik  Nicolaus  oraz  Kasztelan    Heinrich von Luter nadają miastu prawa miejskie.

1345-1363 - (8 grudnia 1359) na południowo-wschodniej części granicy polnej zostaje utworzona wieś miejska Burgewald lub Burgerdorf. Wsi tej nadaje się 40 włók ziemi.

1355-1373   - budowa murowanego zamku przez Biskupa Johanna II-go Stryprocka w okresie świetności rozwojowej sztuki budowlanej Zakonu. Zamek zostaje przeznaczony na rezydencję biskupich burhrabiów.

2 czerwca 1389 - Biskup Heinrich  III  Sorbon  daruje  miastu  40  włók  puszczy. Las  nazwany jest Puszczą Jeziorańską.

1414 - czasie "wojny głodowej" miasto staje w płomieniach, wraz z miastem również i wsie (poza dwiema). Wszystkie młyny i dobra folwarczne oraz 11 kościołów zostały spalone. 212 ludzi straciło życie. Ogólne straty wynosiły 52.270 Marek w Srebrze.

12 marca 1435 - Ebenhard von Vesentau starosta warmiński w czasie Dni Św. Jerzego w Jezioranach wydaje zasady porządkowe dla warmińskiego stanu chłopskiego.

26 stycznia 1456 - w czasie "wojny miast" oddział żołnierzy zaciężnych zakonu krzyżackiego zapada na Jeziorany. 32 mieszkańców miasta zostało zabitych lub wziętych do niewoli. Burmistrzowi w czasie zamieszania została kosą odrąbana noga. Obywatele miasta biorą odwet, otwierając bramy miasta zaciężnym czeskiego dowódcy Johannesa Kolda. W wyniku podstępu udaje się niektórych mieszkańców Reszla zwabić do miasta i wziąć ich do niewoli.

1458    - zajęcie miasta przez wojska zaciężne Waclava van Tworkaw.

1461 - biskup Paul van Legendorf odbija miasto z rąk czeskich i polskich wojsk zaciężnych, których zamyka w zamku. Cieszy się poparciem mieszczan. W kwietniu Podzamcze staje w płomieniach. 30 września zamek zostaje przekazany przez zwierzchnictwo czeskie.

1-6 listopada 1461 - miasto ulega przemocy żołnierzom zaciężnym z Passenheimu (Pasymia), którzy miasto rabują i podpalają.

1472 - w czasie wojny religijnej miasto zostaje zajęte przez polskich żołnierzy zaciężnych. Przy wkraczaniu oddziałów Biskupa Mikołaja von Tungen Przedzamcze zostaje podpalone. We wrześniu Komendantem Zamku zostaje Hans Bayssen.

23 grudnia 1478 - miasto poddaje się polskiemu margrabiemu Janowi Bieli. Zamek natomiast został chroniony przez starostę Hansa Rodera.

1520 - w czasie wojny rycerskiej 200 polskich żołnierzy zaciężnych uderza na miasto, jednakże dowódca Zamku Wend von Eulenburg nie dopuścił ich miasta.

1549 - nowowybrany warmiński książę metropolitarny Tidemann Gise 9 sierpnia przybył do Jezioran ze względu na to, ze w części prowincji szaleje zaraza. Ponieważ Jeziorany nie zostały dotknięte zarazą, przebywa w mieście do 18 stycznia 1550, a następnie udaje się do Heilsberg  (Lidzbarka Warmińskiego). 6 marca 1550 przybywa ponownie z Reszla do Jezioran, gdzie przyjmuje hołd mieszkańców miasta.

7 sierpnia 1570 - Biskup Martin Kromer przekazuje tereny wzdłuż zboczy przed mostem przy Bramie Lidzbarskiej do miejskiego stawu. Miasto może korzystać z fosy miejskiej, przy czym śluzy musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

październik 1570 - w Jezioranach szaleje zaraza. W związku z tym zastępca Biskupa, Martin Kromer, objeżdżając biskupstwa książęce dla odbioru przysięgi na wierność nie może miasta odwiedzić.

1580 - Biskup Lidzbarka Warmińskiego zatwierdza w dniu 16 czerwca prawa szarwarkowe, które zostały wydane przez Radę i przedstawicieli mieszczaństwa.

1581 - Kaplica Św. Krzyża - Fundacja Biskupa - kasztelana Christiana Troschke - została poświęcona przez Biskupa Martina Kromera.

1583 - Biskup Martin Kromer wydał zarządzenie, w którym ustala terminy targów jesiennych. W Biskupcu: w poniedziałki po "wszystkich świętych". W Jezioranach w 8 dni po targach w Biskupcu.

1587 - zaraza dotknęła prawie połowę mieszkańców.

1588 - właściciele samowolnie określają tereny uprawowe poza miejskie "granice polne".

8 października 1609 - Książę metropolitarny Szymon Rudnicki potwierdza w swoim zamku w Lidzbarku samowolę bractwa strzeleckiego (art. 40).

1633 - wielki pożar miasta.

1656 - Wielki Książę Edytor zajmuje Warmię. 18 i 19 lutego zarządzono inwentaryzację w Jezioranach.

1665 - wielu obywateli Jezioran wypowiada się za budową kościoła w Tłokowie (lokau).

8 czerwiec 1687 - Wójtom Burgerdorf Johannowi i Thomasowi Preiss zostały wznowione prawa miejskie.

1703 - Szwedzi obsadzają miasto (w czasie wojen napoleońskich 1701-1721). Wymuszenie okupu w wysokości 20.000 guldenów.

1719-1720 - Nieporozumienia między cechami garncarzy z Jezioran i Bisztynka. Sprawa dotyczy udziału w jarmarkach i kiermaszach w okolicznych wsiach (tzw. wojna garncarska).

Biskup Teodor Potocki 15 marca 1720 wskazał garncarzom obu miast wsie, gdzie będą mogły być sprzedawane ich wyroby.

1723 - młyn zamkowy i duża część miejskich stodół i spichlerzy zostaje zniszczona przez pożar. Biskup Teodor Potocki nakazuje odbudować je w formie murowanej.

1743 - miasto nie jest w stanie ponosić opłat czynszowych z uwagi na trwające epidemie zarazy u koni, w związku z czym nie ma czym uprawiać pól. Ponadto miasto poniosło wydatki w związku z dwukrotnym pożarem stodół.

1744 - pożar młyna na zamku (odbudowany w 1767 roku).  

1752 - Biskup Stanisław Grabowski poświęca ołtarz główny Kościoła parafialnego.

13 września 1772 - Warmia zostaje włączona so Królestwa Prus. 16 września powstaje Rada Wojskowa i Majątku Skarbowego. Dekret Fryderyka Wielkiego w tej sprawie zostaje przekazany magistratowi.

7 lipca 1783 - pożar wieży zamkowej i miasta na skutek uderzenia piorunu.

6 maja 1784 - Instrukcja w sprawie wydawania regulaminów przez magistrat.

22 kwietnia 1790 - Skarb Państwa pozostawia miastu tereny wokół zamku.

26 września 1790 - poświęcenie Kaplicy Rochusa przez Biskupa Ignacego Krasickiego.

1792 - wielki pożar strawia 74 stodoły.

4 stycznia 1796 - magistrat wprowadza księgi wieczyste.

1798 - na fundamentach wschodniego skrzydła zamku zostaje wybudowany Ratusz.

1807 - Francuzi wkraczają do miasta.

Maj 1807 - przez niedbalstwo żołnierzy rosyjskich wybuchł pożar, który strawił dużą część miasta.

Styczeń 1809 - wybory pierwszych posłów do Rady Miejskiej. Utworzenie Sądu Grodzkiego (miejskiego).

1818 - Miasto Jeziorany i miejscowości dotąd mu podległe zostają przydzielone do nowo utworzonego powiatu reszelskiego.

30 sierpnia 1842 - wielki pożar niszczy 46 domów mieszkalnych i 23 stajnie. W obrębie zamku 6 domów mieszkalnych i 5 stajni. 110 rodzin zostało bez dachu nad głową.

1849 - Sąd Miejski i Terenowy został zlikwidowany. Miasto ubiega się o utworzenie sądu powiatowego, otrzymuje jedynie jeden wydział (komisję) Sądu Powiatowego w Reszlu.

1851 - nowy podział gminy (odpowiedni układ został podpisany 28 października 1858  roku).

1868 - Jeziorany otrzymują szosę Barczewo-Jeziorany-Lutry (Lauteren).

1874-75 - Budowa szosy Żegoty-Jeziorany-Wipsowo.

1885 - utworzenie pierwszego folwarku.

1886 - budowa kościoła ewangelickiego.

9 czerwca 1886 - utworzenie kasy pożyczkowo- oszczędnościowej.

25 września 1887 - posiadłości zamkowe, które dotąd tworzyły odrębną jednostkę administracyjną zostają po długich rokowaniach między władzami powiatowymi i miejskimi włączone do Jezioran.

15 listopada 1899 - uruchomienie linii kolejowej Lidzbark-Jeziorany-Czerwonka, przez co Jeziorany zostały włączone do sieci kolejowej.

1902-1905 - budowa szosy Jeziorany-Bisztynek

1906 - budowa nowego wodociągu

1907 - miasto otrzymuje światło elektryczne

1912-1913 - rozbudowa kościoła parafialnego. Budowa wieży.

25 lipiec 1914 - utworzenie spółdzielni rolniczej.

31 sierpnia 1914 - potyczka pod Tłokowem.

26 sierpnia 1916 - potyczka z wojskami rosyjskimi pod Sauerbaum (Zerbuń)

16 czerwca 1916 - w Jezioranach otwarta zostaje filia Kasy Oszczędnościowej.

11 lipca 1920 - plebiscyt 2380 głosów dla Niemiec, żadnego głosu dla Polski.

1921 - Na placu zamkowym wmurowano tablicę pamiątkową na cześć plebiscytu.

1925 - Budynek straży pożarnej oraz szopy na placu zamkowym zostają rozebrane.

1925 - Wzniesienie pomnika ku czci poległych w I-wszej wojnie światowej.

23 marca 1928 - utworzenie Spółdzielni Mleczarskiej w Jezioranach.

1933-34 - Wybudowanie 16 osiedli.

5 luty 1938 - 600-lecie Jezioran. Uroczystości w lipcu. Przewidziany jest pochód i zabawa ludowa w dniu 3 lipca.

1939 - Poświęcenie największego elewatora zbożowego Prus Wschodnich w zakładach młynarskich w Dost.

1 września 1939 - Początek II-giej wojny światowej. Poprzez rozlepione czerwone plakaty wydana została odezwa w sprawie obrony przeciwlotniczej. W 4 miastach powiatu zostały urządzone bunkry przeciwlotnicze. Bunkry te zostały zaopatrzone w elektryczne piece.

1940-41 - Wprowadzenie się do nowej szkoły publicznej.

1943 - W jesieni muszą być przyjęte osoby z Berlina, które ucierpiały na skutek bombardowania. W lipcu 1944 zostanę one odtransportowane do Saksonii.

31 lipca 1944 - Północno - wschodnie tereny Prus Wschodnich zostają ewakuowane. Jeziorany otrzymują transporty ewakuowanych z Tylżyc. Budowa "wału wschodniego". Wokół miast - zgodnie z zarządzeniem gauleitera Ericha Kocha muszą być urządzone "pozycje obronne". Do tych prac zostały skierowane kobiety, młodzież i dzieci. Po doświadczeniach, które zostały zebrane w czasie bombardowań niemieckich miast, powołany został w Reszlu oddział specjalny do spraw odkażania i dezynfekcji. Kierownictwo oddziałem obejmuje powiatowy dowódca straży pożarnej Stromberg z Jezioran. 25 października utworzenie w powiecie Reszel batalionu Volkssturmu pod kierownictwem NSDAP.

31 stycznia 1945 - Wojska sowieckie zajmują krótko po godz. 9.00 miasto.

*  *  *

"Niemiecka historia Jezioran kończy się wraz z zajęciem miasta przez Armię Radziecką".

15612018 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"