JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Piątek, 21 września 2018 Imieniny: Darii, Mateusza, Marka
CUW

Centrum Usług Wspólnych

ul. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany,
tel. 89 7181060, fax: 89 7183060
e-mail: cuwjeziorany@wp.pl

1. Zakres działania Zakładu:
CUW prowadzi obsługę administracyjno-ekonomiczną jednostek budżetowych, rachunków dochodów własnych, w tym prowadzenie całości spraw związanych z obowiązkiem zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu do szkół oraz wykonywanie innych usług transportowych w zakresie przewozu osób. Organizuje i koordynuje prace interwencyjne, roboty publiczne w ramach gminnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz przekazuje i rozlicza dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania.
CUW prowadzi również sprawy dotyczące zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjmowanie wniosków od pracodawców; wydawanie decyzji).
Ponadto prowadzi i na bieżąco aktualizuje System Informacji Oświatowej oraz prowadzone są sprawy związane z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeziorany.

2. Wykaz stanowisk pracy:
Dyrektor:
Wiesław Jesionek tel.: 89 7181 060
Do zadań dyrektora należy:
1.Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i przepisów organizacyjnych.;
2.Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnej jednostki;
3.Pomoc w opracowywaniu planów obsługiwanych jednostek;
4.Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu do szkół oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu, a także wykonywaniem innych usług transportowych w zakresie przewozu osób, w tym m.in.: zawierania umów z przewoźnikami;
5.Wydatkowanie środków ustalonych w planie finansowym (w uzgodnieniu z kierownikami obsługiwanych jednostek organizacyjnych) zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w tym m.in.: zlecania wykonywania remontów i zadań inwestycyjnych;
6.Zawieranie umów o pracę na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z bezrobotnymi skierowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania prac w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych organizowanych przez organy Gminy Jeziorany;
7.Podpisywanie indywidualnych decyzji administracyjnych podejmowanych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeziorany.

Główna Księgowa:
Maria Bogorodź tel.: 89 7183 060
Do zadań Głównej Księgowej należy:
1.Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami w tym:
a)właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b) ochronę mienia,
c) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów,
d)sprawdzenie po względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych oraz ich zatwierdzanie i realizowanie po uprzedniej dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli,
e)nadzorowanie:
- rozliczania przeprowadzonych inwentaryzacji,
-naliczanie i odprowadzanie podatków i składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.
2.Przygotowywanie materiałów do projektów planów finansowych szkół i przedszkoli w uzgodnieniu z dyrektorami tych jednostek oraz planu finansowego własnego zakładu;
3.Sporządzanie sprawozdawczości, informacji i analiz wykorzystania środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki lub zakładu, okresowych ocen i wniosków z wykonania budżetu oraz zmianę planów;
4.Ścisłe współdziałanie ze skarbnikiem gminy, przestrzeganie jej wskazówek i zaleceń.

Księgowa:
Wiesława Wojciechowska tel.: 89 7183 060
Do zadań Księgowej należy:
1. Zakres prowadzenia kasy:
- przyjmowanie i odprowadzanie gotówki na własne rachunki kontowe,
- dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych dokumentów wypłat,
- sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- wystawianie czeków gotówkowych,
- sporządzanie poleceń przelewów na dowody zatwierdzone do wypłat,
- prowadzenie rejestru, książeczek czekowych i raportów kasowych.
2. Prowadzenie dokumentacji stypendialnych;
3. Prowadzenie przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy;
4. Rejestry: wydanych kart drogowych, druków ścisłego zarachowania, książeczek czekowych;
5. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
6. Prowadzenie inwentaryzacji w placówkach oświatowych;
7. Sporządzanie przelewów;
8. Dekretacja rachunków.

Księgowa:
Teresa Nojman tel.: 89 7181 514

Do zadań Księgowej należy:
1.Prowadzenie dokumentacji i ewidencji potrzebnej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych z ubezpieczenia społecznego;
2.Sporządzanie list płac, prowadzenie kart i ewidencji wynagrodzeń;
3.Udział w pracach związanych z planowaniem budżetu zakładów i jednostek obsługiwanych przez ZOGJO;
4. Sporządzanie okresowych analiz, opracowań, sprawozdań i informacji dotyczących spraw objętych zakresem czynności wraz z ocenami i wnioskami usprawniającymi efektywność realizacji zadań finansowo rzeczowych i organizacji pracy;
5.Rozliczanie terminowe składek ZUS, FP, wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
6.Rozliczanie podatku dochodowego w obowiązujących terminach rozliczeń, sporządzanie deklaracji i informacji o pobranych zaliczkach podatku dochodowego;
7.Wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
8. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych w sprawie wynagrodzeń nauczycieli;
9. Sporządzanie rocznego sprawozdania z wynagrodzeń nauczycieli - RIO;
10. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.

Inspektor ds. kadr:
Barbara Daliga tel.: 89 7181 514

Do zadań Inspektora ds. kadr należy:
1. Prowadzenie wykazu obowiązujących aktów prawnych wydanych przez Dyrektora ZOGJO;
2. Protokołowanie narad pracowniczych zwoływanych przez Dyrektora;
3. Usprawnianie organizacji pracy zakładu oraz wprowadzanie nowych metod, technik zarządzania;
4. Prowadzenie akt osobowych pracowników ZOGJO, Zespołu Szkół w Jezioranach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Przedszkola Publicznego w Jezioranach oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;
5. Organizacja prac związanych z dokonaniem okresowych przeglądów kadrowych;
6. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
   - przyjmowanie wniosków od pracodawców;
   - wydawanie decyzji.
7. Sprawy rentowe i emerytalne;
8. Sprawy nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych, motywacyjnych dla nauczycieli i innych;
9. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych, kontrola jej realizacji;
10. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej i obowiązującymi przepisami wykonawczymi.

Referent ds. spraw technicznych:
Jan Dziamara tel.: 606 250 355

Do zadań Referenta ds. technicznych należy:
1.Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Zakładzie Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach skierowanych poprzez Urząd Pracy w Biskupcu na roboty publiczne i prace interwencyjne;
2.Organizowanie prac pracowników w sposób zapewniający należyte wykorzystanie czasu pracy i sprzętu oraz. planowe i terminowe wykonanie zadań;
3.Kontrolowanie i zapewnienie pełnego i właściwego wykorzystania czasu pracy poprzez sprawdzanie obecności pracowników w pracy oraz niedopuszczenie do pracy osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub niezdolnych do pracy;
4.Sporządzanie zapotrzebowania na materiały niezbędne do prowadzenia prac na terenie Gminy Jeziorany.


Pomoc administracyjna:

Martyna Budrewicz tel.: 89 7181 514
Do zadań należy:
1.  Prowadzenie dziennika korespondencyjnego, przyjmowanie i wysyłanie pism w świetle obowiązujących przepisów;
2.  Sporządzanie pism, sprawozdań;
3. Sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie o skierowanie osób bezrobotnych na prace interwencyjne, roboty publiczne, staż absolwencki,  prace społecznie – użyteczne;
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażem absolwenckim, pracach społecznie użytecznych;
5. Miesięczne sporządzanie wniosków o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na pracach interwencyjnych, robotach publicznych, pracach społecznie użytecznych;
6.   Aktualizowanie danych na stronie internetowej ZOGJO w Jezioranach;
7.  Rozdzielanie na placówki informacji z miesięcznym wynagrodzeniem pracownika;
8.  Praca związana z inwentaryzacją w zakładzie i placówkach oświatowych;
9. Współpraca przy prowadzeniu i bieżącej aktualizacji Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej i obowiązującymi przepisami wykonawczymi;
10.  Gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami na cele administracyjne;
11.  Przeprowadzenie procedury Zamówień Publicznych w ZOGJO;
12.  Prowadzenie archiwum zakładowego;
13.  Pomoc w przygotowaniu sprawozdania z rocznego wynagrodzenia nauczycieli;
14.  Inne prace związane z funkcjonowaniem zakładu pracy.

Kierowca

Tadeusz Żuk tel.: 662 248 344
Do zadań kierowcy należy:
1. Kierowca pracuje pod kierownictwem i nadzorem dyrektora Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych;
2. Usuwanie drobnych awarii pojazdu we własnym zakresie;
3. Prawidłowe, czytelne i terminowe wypełnianie kart drogowych;
4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora;
5. Dokonywanie zakupu niezbędnych materiałów, sprzętu i innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu z przełożonym.

 

 

4768800 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"