JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Piątek, 22 października 2021 Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
CUW

Centrum Usług Wspólnych

ul. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany,
tel. 89 7181060, fax: 89 7183060
e-mail: cuwjeziorany@wp.pl

1. Zakres działania Zakładu:

CUW prowadzi obsługę administracyjno-ekonomiczną jednostek budżetowych, rachunków dochodów własnych, w tym prowadzenie całości spraw związanych z obowiązkiem zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu do szkół oraz wykonywanie innych usług transportowych w zakresie przewozu osób. Organizuje i koordynuje prace interwencyjne, roboty publiczne w ramach gminnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz przekazuje i rozlicza dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania.
CUW prowadzi również sprawy dotyczące zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjmowanie wniosków od pracodawców; wydawanie decyzji).
Ponadto prowadzi i na bieżąco aktualizuje System Informacji Oświatowej oraz prowadzone są sprawy związane z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeziorany.

 

2. Wykaz stanowisk pracy:
Dyrektor:
Wiesław Jesionek tel.: 89 7181 060
Do zadań dyrektora należy:
1.Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i przepisów organizacyjnych.;
2.Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnej jednostki;
3.Pomoc w opracowywaniu planów obsługiwanych jednostek;
4.Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu do szkół oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu, a także wykonywaniem innych usług transportowych w zakresie przewozu osób, w tym m.in.: zawierania umów z przewoźnikami;
5.Wydatkowanie środków ustalonych w planie finansowym (w uzgodnieniu z kierownikami obsługiwanych jednostek organizacyjnych) zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w tym m.in.: zlecania wykonywania remontów i zadań inwestycyjnych;
6.Zawieranie umów o pracę na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z bezrobotnymi skierowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania prac w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych organizowanych przez organy Gminy Jeziorany;
7.Podpisywanie indywidualnych decyzji administracyjnych podejmowanych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeziorany.

 

Główna Księgowa:
Maria Bogorodź tel.: 89 7183 060
Do zadań Głównej Księgowej należy:
1.Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami, polegające zwłaszcza na:
- wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dysponowaniu.
- zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez poszczególne jednostki.
2. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych;
3. Analiza metryczki subwencji oświatowej;
4. Wyliczanie i przekazywanie dotacji dla niepublicznych podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania;
5. Opracowanie przepisów wydawanych przez dyrektora, a dotyczących rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
6. Prowadzenie spraw budżetowo-finansowych;
7. Koordynacja i opracowanie projektów planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek obsługiwanych oraz opracowanie zmian do tych planów w porozumieniu z dyrektorami tych jednostek;
8. Dekretowanie dowodów księgowych zatwierdzonych do realizacji;
9. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansu rocznego;
11. Nadzór nad sporządzaniem i rozliczaniem rocznej inwentaryzacji;
12. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
- kompletności i rzetelności dokumentów operacji gospodarczych i finansowych;
- sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej;
- zastępstwo dyrektora CUW w razie jego nieobecności.

Księgowa:
Wiesława Wojciechowska tel.: 89 7183 060
Do zadań Księgowej należy:
1. Zakres prowadzenia kasy:
- wypłaty wynagrodzeń, naliczanie list płac,
- przyjmowanie i odprowadzanie gotówki na właściwe rachunki kontowe,
- dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych dokumentów wypłat,
- sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- wystawianie czeków gotówkowych,
- prowadzenie rejestru, książeczek czekowych i raportów kasowych.
2. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
3. Prowadzenie ewidencji księgowości analitycznej składników majątkowych środków trwałych i wyposażenia w ramach konta 013, w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Prowadzenie analitycznych urządzeń księgowości materiałowej.
5. Inwentaryzacja;
4. Rozliczanie kart drogowych;
7. Sporządzanie przelewów;
8. Dekretacja rachunków.
9. Prowadzenie dokumentacji stypendialnych;
10. Wydawanie decyzji administracyjnych;
11. Wystawianie not księgowych obciążeniowych.
12. PFRON:
- sporządzanie informacji i deklaracji miesięcznych Szkół i CUW,
- sprawozdawczość roczna,
13. Prowadzenie przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy;

Księgowa:
Teresa Nojman tel.: 89 7181 514

Do zadań Księgowej należy:
1. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji potrzebnej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych z ubezpieczenia społecznego;
2. Sporządzanie list płac, umów zleceń, prowadzenie kart i ewidencji wynagrodzeń;
3. Udział w pracach związanych z planowaniem budżetu zakładów i jednostek obsługiwanych przez CUW;
4. Sporządzanie okresowych analiz, opracowań, sprawozdań i informacji dotyczących spraw objętych zakresem czynności wraz z ocenami i wnioskami usprawniającymi efektywność realizacji zadań finansowo rzeczowych i organizacji pracy;
5. Rozliczanie terminowe składek ZUS, FP, wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
6. Rozliczanie podatku dochodowego w obowiązujących terminach rozliczeń, sporządzeń deklaracji rocznych oraz informacji o pobranych zaliczkach podatku dochodowego dla pracowników;
7. Wystawienie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
8. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych w sprawie wynagrodzeń nauczycieli;
9. Sporządzenie rocznego sprawozdania z wynagrodzenia nauczycieli – RIO;
10. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej;
11. Sporządzanie raportów do ZUS o wysokości odprowadzonych składek za poszczególnych pracowników;
12. Sporządzanie miesięcznych informacji dla pracowników o wysokości odprowadzonych składek.

Księgowa:
Agata Urbanik tel.: 89 7181 514

Do zadań Księgowej należy:
1. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej;
2. Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych po uprzedniej dyspozycji dyrektorów jednostek;
3. Prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków nietrwałych w użytkowaniu w systemie księgowym dla jednostek objętych obsługą księgową CUW;
4. Wystawienie not księgowych pomiędzy jednostkami;
5. Terminowe wystawianie faktur VAT;
6. Dekretowanie, ewidencja księgowa i rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku VAT;
7. Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego;
8. Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej;
9. Drukowanie i weryfikacji wyciągów bankowych;
10. Sporządzanie rejestru oraz sprawozdania z Zamówień Publicznych poniżej 30 tys. euro;
11. Czynne uczestnictwo w sporządzeniu sprawozdań finansowych, projektów planów finansowych oraz rocznych bilansów;
12. Zastępstwo głównej księgowej CUW w razie jej nieobecności.

Inspektor ds. kadr:
Barbara Daliga tel.: 89 7181 514

Do zadań Inspektora ds. kadr należy:
1. Prowadzenie wykazu obowiązujących aktów prawnych wydanych przez Dyrektora CUW;
2. Protokołowanie narad pracowniczych zwoływanych przez Dyrektora;
3. Usprawnianie organizacji pracy zakładu oraz wprowadzanie nowych metod, technik zarządzania;
4. Prowadzenie akt osobowych pracowników CUW, Zespołu Szkół w Jezioranach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Przedszkola Publicznego w Jezioranach, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz dokumentację pracowników zatrudnionych na staż;
5. Organizacja prac związanych z dokonaniem okresowych przeglądów kadrowych;
6. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
   - przyjmowanie wniosków od pracodawców;
   - wydawanie decyzji.
7. Sprawy rentowe i emerytalne;
8. Sprawy nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych, motywacyjnych dla nauczycieli i innych;
9. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych, kontrola jej realizacji;
10. Sporządzanie rocznych wykazów pracowników uprawnionych do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
11. Zgłaszanie i wyrejestrowanie do ZUS pracowników zatrudnionych i zwolnionych;
12. Wystawianie i podpisywanie zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników.
13. Kierowanie pracowników na badania lekarskie i okresowe oraz szkolenia BHP.

Referent ds. spraw technicznych:
Jan Dziamara tel.: 668 964 899

Do zadań Referenta ds. technicznych należy:
1. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Centrum Usług Wspólnych w Jezioranach skierowanych poprzez Urząd Pracy w Biskupcu na roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, staże;
2. Nadzór nad skazanymi z Zakładu Karnego Barczewo OZ Kikity pracującymi na cele społeczne na rzecz samorządu terytorialnego Gminy Jeziorany;
3. Organizowanie prac pracowników w sposób zapewniający należyte wykorzystanie czasu pracy i sprzętu oraz. planowe i terminowe wykonanie zadań;
4. Kontrolowanie i zapewnienie pełnego i właściwego wykorzystania czasu pracy poprzez sprawdzanie obecności pracowników w pracy oraz niedopuszczenie do pracy osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub niezdolnych do pracy;
5. Nadzorowanie przestrzegania przez pracownika bezpośrednich metod pracy przestrzeganiem przepisów BHP, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym.

Pomoc administracyjna:
Martyna Budrewicz tel.: 89 7181 514

Do zadań należy:
1.  Prowadzenie dziennika korespondencyjnego, przyjmowanie i wysyłanie pism w świetle obowiązujących przepisów;
2.  Sporządzanie pism, sprawozdań;
3. Sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie o skierowanie osób bezrobotnych na prace interwencyjne, roboty publiczne, staż absolwencki,  prace społecznie – użyteczne;
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażem absolwenckim, pracach społecznie użytecznych;
5. Miesięczne sporządzanie wniosków o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na pracach interwencyjnych, robotach publicznych, pracach społecznie użytecznych;
6.  Rozdzielanie na placówki informacji z miesięcznym wynagrodzeniem pracownika;
7. Gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami na cele administracyjne;
8. Pomoc przy sporządzaniu list płac;
9. Prowadzenie archiwum zawodowego;
10. Pomoc przy przeprowadzaniu procedury Zamówień Publicznych;
11.  Gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami na cele administracyjne;
12.  Pomoc w przygotowaniu sprawozdania z rocznego wynagrodzenia nauczycieli;
13. Wykonywanie dyspozycji pieniężnych w obrocie bezgotówkowym (sporządzanie przelewów w systemie komputerowym);
14. Współpraca przy prowadzeniu i bieżącej aktualizacji Systemu Informacji Oświatowej;
15. Prowadzenie imiennej ewidencji podatków od umów zleceń, umów o dzieło.
16.  Inne prace związane z funkcjonowaniem zakładu pracy.
17. Prowadzenie dokumentacji związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego transportu do szkół uczniów niepełnosprawnych.

Kierowca:
Tadeusz Żuk tel.: 662 248 344
Do zadań kierowcy należy:
1. Kierowca pracuje pod kierownictwem i nadzorem dyrektora Centrum Usług Wspólnych;
2. Usuwanie drobnych awarii pojazdu we własnym zakresie;
3. Prawidłowe, czytelne i terminowe wypełnianie kart drogowych;
4. Dokonywanie zakupu niezbędnych materiałów, sprzętu i innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu z przełożonym;
5. Inne prace związane z funkcjonowanie zakładu.

15690921 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"