JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 26 października 2021 Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Pomieszczenia dydaktyczne ZS

"Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych"

 

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne w budynku szkoły przy ul. Konopnickiej w Jezioranach wraz wyposażeniem pracowni języków obcych oraz pracowni komputerowej. Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.  Cały zakres inwestycji wdrażany będzie przez beneficjenta, tj. Gminę Jeziorany, która wyodrębniła ze swej struktury zespół pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie projektu, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji projektów. Realizacja projektu podzielona została na następujące elementy:roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, studium wykonalności, promocja projektu, nadzór inwestorski. Beneficjent posiada pełną zdolność realizacyjną do prawidłowej realizacji projektu zgodnie z zapisami kryteriów w tym zakresie. Poprzez zaproponowane rozwiązania projekt w najwyższym stopniu odpowiada założeniom SzOOP RPO WiM 2014-2020, gdyż zakłada inwestycje w strukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wyposażenie pracowni. Infrastruktura (rozbudowa szkoły o sale dydaktyczne) wraz z wyposażeniem powstała w ramach projektu dostępna będzie dla uczniów głównie z Gminy Jeziorany. Interesariuszami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież –nauczyciele, personel placówki, itd.

 

15758816 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"