JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Sobota, 23 października 2021 Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Rozbudowa PSZOK

"Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jezioranach"

 

Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jezioranach zlokalizowana jest na działkach nr: 100/2 i 74/2, 100/1, 73, 67 obręb 1, m. Jeziorany Zakres projektu dotyczy: budowy 3 boksów betonowych zadaszonych, budowie 5 wiat, budowie 3 zadaszeń nad ruchomymi pojemnikami, utwardzenie placu, wykonanie instalacji drenażowej, ogrodzenie terenu. Cały zakres inwestycji wdrażane będzie przez beneficjenta, tj. Gmina Jeziorany, która wyodrębniła ze swej struktury zespół pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie projektu, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji projektów. Projekt jest brakującym elementem funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie Jeziorany, wymaganym ustawowo, gdyż art. 3 ust. 2b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 ) zobowiązuje gminy do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a do tej pory funkcjonuje w gminie jedynie mobilny(objazdowy) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W wyniku realizacji projektu PSZOK przyjmował będzie od mieszkańców gminy Jeziorany odpady problemowe, tj.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory i świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, popiół, w tym odpady niebezpieczne. Interesariuszami projektu są mieszkańcy Gminy Jeziorany, w tym przedsiębiorcy, inwestorzy oraz mieszkańcy regionu. Potrzeby interesariuszy nie zostały jeszcze do końca zaspokojone, gdyż działający obecnie PSZOK nie pozwala na odbiór odpadów problemowych i niebezpiecznych.

15691623 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"