JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Sobota, 23 października 2021 Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Główne cele statutowe

Główne Cele Statutowe wybranych organizacji:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet - Koło Terenowe w Jezioranach
Siedziba: ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany
Nr KRS: 0000046265
Data rejestracji: 14.03.2005r.
Najważniejsze cele statutowe:
1.Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu publicznym, rodzinnym, środowiskowym;
2. Integracja środowisk kobiecych miast i wsi;
3. Aktywizacja zawodowa kobiet;
4. Organizacja kobiet do realizacji praw i uprawnień zawartych w obowiązującym prawie polskim;
5. Podejmowanie działań w kierunku pozyskiwania korzystniejszych praw w dziedzinie: opieki społecznej, świadczeń emerytalnych, rodzinnych, socjalnych, zdrowotnych itp.
6. Wpływanie w różnej postaci na wychowanie młodego pokolenia;
7. Podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia wpływu na funkcjonowanie placówek oświatowych, wychowawczych, przedszkoli, szkół, żłobków, domów kultury, świetlic itp.
8. Inicjowanie działań różnych placówek oświatowych, usługowych, rozrywkowych, aby bardziej służyły potrzebom rodziny i środowiska;
9. Uczestnictwo czynne w procesach legislacyjnych.
Osoba do kontaktu:
Maria Zyskowska - Przewodnicząca, tel. 89 7181 004,
Status organizacji pożytku publicznego - nie posiada.

Stowarzyszenie "Nasz Derc"
Siedziba: Derc 40, 11-320 Jeziorany
Nr KRS: 0000346455
Data rejestracji: 22.01.2010r.
Najważniejsze cele statutowe:
1. Wspieranie dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkających na wsi;
2. Pomoc dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
3. Ochrona praw dziecka, osób starszych i niepełnosprawnych;
4. Integracja i aktywizacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju;
5. Promowanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi, a także integracja w tym zakresie mieszkańców wsi i miasta;
6. Troska o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze;
7. Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk historycznych i przyrodniczych;
8. Poprawa warunków życia i wypoczynku na wsi;
9. Wspieranie mieszkańców wsi w zakresie ochrony zdrowia, życia i mienia;
10. Podwyższanie wiedzy i umiejętności mieszkańców wsi;
11. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w środowisku wiejskim.
Osoba do kontaktu:
Tadeusz Maculewicz - Prezes, tel. 89 7182 285.
Status organizacji pożytku publicznego - nie posiada.

Towarzystwo Przyjaciół Jezioran
Siedziba:
ul. Konopnickiej 13d, 11-320 Jeziorany
Nr KRS: 0000042698
Data rejestracji: 1999
Najważniejsze cele statutowe:
1. Rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających integracji mieszkańców; 2. Wytwarzanie atmosfery szacunku do kultury regionu; 3. Upowszechnianie wiedzy o przeszłości.
Osoba do kontaktu:
Zbigniew Sadza - Przewodniczący, tel. 89 7181 535.
Status organizacji pożytku publicznego - nie posiada.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum
Siedziba:
ul. Konopnickiej 13 B,C,D, 11-320 Jeziorany
tel. 89 7181 535, gim.jeziorany@wp.pl
Nr KRS: 0000170215
Data rejestracji: 6.05.2004r.
Najważniejsze cele statutowe:
1.      Rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających integracji Gimnazjum w Jezioranach ze środowiskiem lokalnym;
2.      Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej, towarzyskiej  i sportowej;
3.      Planowanie i organizowanie czasu wolnego uczniów w oparciu o możliwości szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Stowarzyszenia;
4.      Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Stowarzyszenia;
5.      Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wśród młodzieży.
Osoba do kontaktu:
Ewa Kawecka - prezes, te. 89 7181 535
Status organizacji pożytku publicznego - nie posiada.

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
Siedziba:
Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany
Najważniejsze cele statutowe:
1.      Podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
2.      Pomoc rodzinie dziecka, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką oraz terapią osób niepełnosprawnych;
3.      Inicjowanie, realizowanie i koordynacja programów dotyczących rehabilitacji, rewalidacji oraz terapii związanych ze wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych.
Osoba do kontaktu:
Danuta Sibierska - prezes tel. 89 7181 023.
Status organizacji pożytku publicznego - posiada.

"Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH"
Siedziba:
ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany
Nr KRS: 0000297966
Data rejestracji: 18.02.2008r.
Najważniejsze cele statutowe:
1.      Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
2.      Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
3.      Promocja integracji społecznej;
4.      Ochrona i promocja zdrowia;
5.      Propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka;
6.      Działania edukacyjne, kulturalne i sportowe;
7.      Zapobieganie patologiom społecznym.
Osoby do kontaktu:
Teresa Stańczuk - Prezes,
Agnieszka Kiljan - Wiceprezes, tel. 89 7181 366.
Status organizacji pożytku publicznego - posiada.

Miejski Klub Sportowy
Siedziba:
ul. Konopnickiej 13 B,C,D, 11-320 Jeziorany
tel. 89 7182 581
Nr KRS: 0000294218
Data rejestracji: 19.12.2007 r.
Najważniejsze cele statutowe:
1.      Organizowanie i rozwijanie sportu we wszystkich jego formach;
2.      Popularyzacja piłki nożnej;
3.      Krzewienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
4.      Organizacja czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci;
5.      Upowszechnianie kultury fizycznej;
6.      Współpraca i czynne wspieranie działań podejmowanych prze instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne, na rzecz zdrowia i zapobiegania patologiom społecznym;
7.      Rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.
Osoby do kontaktu:
Andrzej Opczyński - Prezes, tel. 504 15 43 63
Status organizacji pożytku publicznego -  posiada.

Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Warcabowy
Siedziba:
ul. Kopernika 21, 11-320 Jeziorany
Najważniejsze cele statutowe:
1.      Upowszechnienie i rozwój sportu warcabowego;
2.      Organizacja współzawodnictwa sportowego;
3.      Koordynacja działań klubów oraz innych organizacji sportowych ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, korespondencyjnej i kompozycji warcabowej na terenie działania Związku.
Osoba do kontaktu:
Władysław Daliga - Prezes - tel/fax: 89 7181 329, 697 721 204.
Status organizacji pożytku publicznego - nie posiada.

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany - Sekcja Warcabowa
Siedziba:
ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany
Adres do korespondencji: ul. Kopernika 21/23, 11-320 Jeziorany
Wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Olsztyńskiego pod nr ewidencyjnym 11/2001
Data rejestracji: 28.03.2001
Najważniejsze cele statutowe:
1.      Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe MOK oraz o pomoc organizacyjna i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
2.      Angażowanie młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
3.      Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim;
4.      Organizowanie zajęć i zawodów sportowych dla młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
5.      Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6.      Organizowanie form współzawodnictwa sportowego;
7.      Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz różnych form spędzania wolnego czasu, będących alternatywą dla destrukcyjnych zachowań społecznych.
Osoba do kontaktu:
Stanisław Morzy - Prezes,
Władysław Daliga - tel. 89 7181 329.
Status organizacji pożytku publicznego - nie posiada.

Akcja Katolicka
Siedziba: Plac Kościelny 2, 11-320 Jeziorany
Najważniejsze cele statutowe:
1.      Pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z Biskupem Warmińskim i jego współpracownikami w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła;
2.      Pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
3.      Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego.
Osoba do kontaktu:
Danuta Błaszczyk tel. 89 7181 396
Status organizacji pożytku publicznego - nie posiada.

15691590 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"