JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 26 października 2021 Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Kodeks etyczny

Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Jezioranach

1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, czyli pełnieniem służby publicznej.
2.
Zasady określone w kodeksie powinny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.
3.
Praca pracowników samorządowych jest służbą publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą społeczności lokalnej i państwu, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.
4.
Normy tego Kodeksu naruszają pracownicy samorządowi, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

§ 2. Zasady postępowania
Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
W szczególności pracownicy powinni przestrzegać i działać zgodnie z następującymi zasadami:
-
praworządności,
- bezinteresowności i bezstronności,
- obiektywizmu,
-  uczciwości i rzetelności,
- odpowiedzialności,
- jawności,
- dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych, poprzez godne zachowanie i stosowny ubiór w miejscu pracy,
- wzajemnej uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

§ 3. Wykonywanie zadań
1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji, prawa, stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
2.  
Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z nim. Podejmowane rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem, zawierają uzasadnienie oraz informacje o możliwości złożenia odwołania.
3.
Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
4.
Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystywanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
5.
Pracownicy samorządowi nie podejmują prac, ani zajęć, które mogłyby kolidować z pełnionymi przez nich obowiązkami służbowymi.
6.
Pracownicy samorządowi nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od jakichkolwiek form faworyzowania.
7.
Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
8.
Pracownicy samorządowi pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.
9.  
Pracownicy samorządowi nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów, dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
10.
Pracownicy samorządowi korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.
11.
Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.
12.
Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności.
13.
Równo traktują wszystkich uczestników sprawy, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani też osobistych.
14.  
Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem oraz publicznymi środkami wykazują staranność i gospodarność. Dbają o racjonalne, zgodne z prawem wydawanie środków publicznych.
15.
Pracownicy samorządowi ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim organom i instytucjom.
16.
Pracownicy samorządowi zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom. 

§ 4. Udostępnianie informacji
1. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądanych przez nich informacji i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2.
Pracownicy samorządowi nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

§ 5. Zatrudnianie
1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje, umiejętności zawodowe.
2.
Pracownicy samorządowi doskonalą swoje kompetencje oraz poszerzają wiedzę zawodową, potrzebną do wykonywania obowiązków, a Urząd stwarza im ku temu możliwości.
3.
Pracownicy samorządowi są lojalni wobec Urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń w granicach prawa.
4.
Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wiedzą wolą i wiarą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.

§ 6. Pracownicy a obywatele
1. W kontaktach z obywatelami pracownicy samorządowi zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania.
2.
Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o nienagannej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

§ 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa
1. Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.
2.
Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać postanowień Kodeksu Etycznego oraz kierować się jego zasadami.
3.
Zasady zawarte w Kodeksie są upowszechniane przez Kierownictwo Urzędu wśród podległych im pracowników celem propagowania przedstawionych wartości i zasad.

 

15757988 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"